Allmänna villkor

1. Definitioner
Användare
Anställd, personal hos Kunden, Kunders kunder eller underentreprenörer samt personal hos dessa, som utför arbete åt/tillsammans med Kunden och som av Kunden tillåts använda Tjänsten.
Avgifter
Abonnemangsavgift och andra avgifter för Tjänsten, Support, och Underhåll vilka Kunden ska betala för enligt Avtalet.
Avtalet
Det avtal som träffats mellan Logvio och Kunden, inklusive samtliga bilagor därtill.
Beställning
En beställning av Tjänsten i enlighet med Avtalet. Varje Beställning ska skriftligen godkännas av Logvio för att det ska utgöra ett bindande avtal.
Konfidentiell Information
Den information av teknisk, kommersiell eller annat art, oavsett om informationen lämnats skriftligen eller muntligen, som Överlämnande part lämnar till Mottagande part inom ramen för Uppdraget och som Överlämnande part särskilt anger vara konfidentiell eller som annars kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet.
Tillgänglighet
Den tid som Tjänsten opererar normalt och är tillgänglig för Kunden om access finns fram till Tjänsten.
Stilleståndstid
Den tid som Tjänsten är ”nere” och inte i ett funktionsdugligt skick för Kunden.
Fel
En felaktighet i Tjänsten som medför att Tjänsten inte motsvarar Tjänstebeskrivningen.
Immateriella Rättigheter
Samtliga immateriella rättigheter såsom men inte begränsat till varumärken, upphovsrätt, uppfinningar, patent och källkod samt i Tjänsten ingående funktioner, oavsett geografiskt territorium.
Innehåll
All data och information som laddas upp, publiceras, överförs och bearbetas genom Tjänsten av Kunden eller Användare.
Problem
Ett funktionsproblem som inte är ett Fel, utan ett problem som är hänförligt till Kundens användning av Tjänsten.
Support
De supporttjänster som Logvio tillhandahåller enligt punkt 5 nedan.
Tjänsten
Den tjänst som beskrivs i Tjänstebeskrivningen och som Kunden gjort en Beställning av.
Tjänstebeskrivningen
Den funktionella och tekniska beskrivningen av de Tjänster Logvio tillhandahåller vid var tid. Tjänstebeskrivningen kan komma att justeras och uppdateras i samband med utveckling av Tjänsterna och uppgradering av de system Logvio använder.
Pilottjänst
En del av Tjänsten eller annan tjänst som är under utveckling eller utvärdering och som anges som “demo”, “test”, “beta” eller “utvärdering” (eller liknande benämning).
Underhåll
De underhållstjänster som Logvio tillhandahåller enligt punkt 6.
2. Nyttjanderätt

2.1 Kunden erhåller genom Avtalet en icke-exklusiv, begränsad, återkallelig rätt att koppla upp sig mot och använda Tjänsten under avtalstiden och i enlighet med bestämmelserna i Avtalet. Kunden har inte rätt att vidare överlåta eller upplåta nyttjanderätten av Tjänsten till tredje part.

2.2 Tillgång till och användning av Tjänsten kräver att Kunden är ansluten till internet och har tillgång till den tekniska utrustning som beskrivs i den vid var tid gällande Tjänstebeskrivningen. Kunden ansvarar för nätverksanslutning till internet för att kunna utnyttja Tjänsten.

3. Rättigheter

3.1 Logvio och/eller dess licensgivare innehar samtliga rättigheter, inklusive Immateriella Rättigheter, hänförbara till Tjänsten.

3.2 Samtliga immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av Logvios tillhandahållande av Tjänsten och/eller Kundens användning av Tjänsten ska tillfalla Logvio med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar en rätt att fritt ändra, vidareöverlåta och vidareupplåta sådant resultat.

3.3 Kunden får inte ändra, översätta, reproducera, kopiera eller överlåta Tjänsten, med undantag från när detta uttryckligen är tillåtet enligt lag.

3.4 Allt Innehåll förblir Kundens egendom. Logvio äger dock rätt att använda Innehåll från Kunden för att exempelvis förbättra, utveckla och förändra Tjänsten, samt för att sammanställa statistik och annan information för att tillhandahålla Analystjänster. Logvio förbehåller sig även rätten att nyttja Innehåll på aggregerad nivå för tillhandahållande av kommersiella tjänster till tredje part, samt statistik- och marknadsföringsändamål.

4. Pilottjänster

2.1 I det fall Kunden erbjuds att prova Tjänsten under en Pilotperiod tillhandahålls den ”i befintligt skick” utan vare sig uttryckliga eller underförstådda garantier. Logvio garanterar inte heller att Pilottjänsten uppfyller Kundens förväntningar, är felfri eller kan användas utan avbrott eller att samtliga fel och brister i Pilottjänsten kommer att åtgärdas. Logvio ansvarar vidare inte för skador av något slag, varken direkta eller indirekta, i samband med Kundens användning av Pilottjänsten.

5. Logvios åtaganden

5.1 Tjänstens tillgänglighet – Logvios avsikt är att tillhandahålla Tjänsten till Kunden 24 timmar per dygn och garanterar en tillgänglighet på 99,9% eller högre, med undantag för planerade driftstopp samt de begränsningar som nedan angivna serviceåtaganden medför.

ServicestidTillgänglighetFelanmälanTelefonsupport*
Måndag-Söndag 00.00 – 24.0099,9%Alla dagar 00.00 – 24.00I enlighet med kompletterande SLA-avtal

5.2 Tillgänglighetstal – Om tillgänglighetstalet under en månad understiger 99.0 % för Tjänsten, kan Kunden begära prisavdrag enligt nedan redovisade procentsatser. Vi gör utifrån det aktuella fallet en bedömning om återbetalning är tillämpligt. Återbetalningsmodell är baserad på månadsvis beräkning.

Definitioner

NedsättningsnivåTillgänglighetstal (%)Kostnadsreducering
199,1% – 99,8%< 10% av ett månadsbelopp
298,5% – 99,0%15% av ett månadsbelopp
385,1% – 98,4%30% av ett månadsbelopp
40% – 85%I enlighet med punkt 8.2

Tillgänglighetstalet räknas ut enligt följande formel:

Tillgänglighetstal i %: T = (P – (S – U) x 100% / P)

 • P = Periodens totala tid (minuter/månad)
 • S = Stilleståndstid (minuter)
 • U = Planenligt systemunderhåll (minuter)
 • T = Tillgänglighetstal (%)

Stillestånd avser väsentliga fel som leder till att tjänsten eller servicen inte är tillgänglig för Kunden. Stillestånd skall rapporteras till Logvio.

5.3 Felanmälan kan ske dygnet runt, årets alla dagar, via e-post, support@logvio.se.

6. Support och underhåll

6.1 Om Logvio Service Level Agreement har bilagts Avtalet, ska Logvio tillhandahålla Support och Underhåll i enlighet med vad som anges i sådan bilaga.

6.2 Om inte annat framgår av Logvio Service Level Agreement eller om sådant dokument inte har bilagts Avtalet, tillhandahåller Logvio support vardagar mellan kl. 08.00 och 17.00 via e-post support@logvio.se.

7. Mätning av servicenivåer

7.1 Logvio mäter de avtalade servicenivåerna. Mätpunkten för Tillgänglighet är utgående anslutning (router) till WAN på den plats där Logvios servrar finns. Då Tjänsten är beroende att Internet fungerar normalt är Kunden införstådd med att avbrott, fördröjningar, buggar och liknande hinder på Internet inte utgör fel i Tjänsten.

8. Prisavdrag tillgänglighetsnivåer

8.1 Om Logvio inte uppfyller utlovad tillgänglighet enligt punkt 5 är Kunden berättigad till reduktion av avgiften enligt punkt 5.2.

8.2 Logvio ansvarar enbart för bristande uppfyllelse av avtalade tillgänglighetsnivåer enligt villkoren i denna punkt. Om tillgängligheten understiger 80 % under Servicetiden har Kunden rätt att säga upp Tjänsten till upphörande närmaste månadsskifte och återfår ej utnyttjad del av den erlagda årsavgiften. Därutöver har Kunden ingen rätt till skadestånd eller annan ersättning på grund av avvikelse från servicenivån, såvida inte grov vårdslöshet föreligger.

9. Kundens åtaganden

9.1 Registrering av Användare – Det åligger Kunden att registrera de Användare som via Kunden ska tillåtas att utnyttja Tjänsten. Kunden ansvarar för att Användare endast använder Tjänsten i enlighet med Avtalet och för avsett ändamål.

9.2 Ingen otillåten användning – Kunden förbinder sig att inte använda Tjänsten så att den utrustning som används för att tillhandahålla och använda Tjänsten eller annan datakommunikation förhindras eller störs. Kunden ska inte forcera några elektroniska hinder eller skydd som har anpassats för att skydda Tjänsten. Kunden får inte heller på något sätt ändra, dekompilera, demontera eller återskapa Tjänsten. Kunden förbinder sig att inte försöka få tillgång till information som inte är allmänt tillgänglig eller avsedd för allmänheten, men som ingår i Tjänsten eller i något tredjepartssystem som är kopplat till Tjänsten.

9.3 Säkerhetskrav och riktlinjer – Kunden ska följa alla de rimliga krav på säkerhet som ställs av Logvio och ansvara för korrekt och säker förvaring av alla accesskoder och att sådana koder används i enlighet med de regler som fastställs av Logvio. Kunden samtycker vidare till att följa Logvios riktlinjer för användning av Tjänsten.

9.4 Informationsöverföring – Kunden ansvarar för att säkerställa att allt Innehåll och annan information som överförs genom användning av Tjänsten sker i överensstämmelse med gällande lagar och tillämpliga regelverk inbegripet men inte begränsat till lagstiftning avseende datasäkerhet, immateriella rättigheter, personuppgifter och marknadsföring. Kunden förbinder sig vidare att inte använda Tjänsten för något olagligt syfte eller för ändamål som kan medföra skada eller olägenhet för Logvio eller tredje part. Exempel på sådan användning är att sprida vilseledande information eller information som är provocerande eller stötande på moraliska, religiösa eller politiska grunder.

9.5 Tillstånd – Kunden ska innan Innehåll överförs i Tjänsten säkerställa att nödvändiga tillstånd för att kunna använda Tjänsten har erhållits.

9.6 Cookies – Kunden accepterar utnyttjandet av så kallade cookies i Tjänsten och ansvarar i enlighet med Kaklagen (SFS 2003:389) för tillhandahållande av Tjänsten till 3:e part. Se Logvios Cookie Information (https://logvio.se/cookie-information).

9.7 Dataskydd – Kunden ansvarar för att virusprogram och andra skadliga eller destruktiva program inte sprids eller överförs av Kunden vid användning av Tjänsten.

9.8 Tredjeparts applikationer – Kunden ansvarar för att samtliga tredjepartsapplikationer som exempelvis webbläsare, PDF-läsare, antivirusprogram och brandväggar är korrekt installerade samt tillåter trafik mot Logvios webbplatser (”logvio.com”) (”logvio.se”).

9.9 Rättighetsintrång – Kunden förbinder sig att följa Logvios rimliga direktiv och instruktioner i syfte att skydda Logvios Immateriella Rättigheter till Tjänsten. Kunden förbinder sig att inte genom Tjänsten tillhandahålla Innehåll eller data som inkräktar på annans Immateriella Rättigheter.

9.10 Marknadsföring – Kunden accepterar att Logvio informerar om sitt varumärke, produkter och tjänster via Tjänsten och ger Logvio rätt att utnyttja Kundens företagsnamn och/eller varumärken i marknadsföringssyfte.

10. Avstängning

10.1 Logvio har rätt att avbryta Kundens användning av Tjänsten om:

 1. Kunden, trots påminnelse, inte betalar överenskomna avgifter i tid.
 2. Kunden eller Användare som hänför sig till Kunden har brutit mot någon av förpliktelserna enligt punkt 9.
11. Priser, skatter och betalningsvillkor

11.1 Samtliga uppgifter om priser framgår av Avtalet och / eller presenteras på Logvios webbplatser under domänerna (”logvio.com”) (”logvio.se”).

11.2 Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt.

11.3 Om inte annat anges i Avtalet sker fakturering månadsvis i förskott. Betalning ska ske senast trettio (30) dagar efter fakturadatum.

11.4 Logvio har rätt att höja avgiften med omedelbar verkan på grund av prisökningar för de av Kundens valda tilläggstjänster. Logvio skall avisera egna prisändringar för Tjänsten senast 2 kalendermånader innan nytt pris träder i kraft. Eventuella prisändringar på Tjänsten gäller alltid för befintliga kunder från och med nästa avtalsperiod.

11.5 Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Logvio äger även rätt att debitera Kunden förseningsavgift enligt tillämplig lag.

12. Personuppgifter

12.1 I den mån Logvio behandlar personuppgifter regleras sådan behandling av Logvios Integritetspolicy (https://logvio.se/privacy-policy).

13. Underleverantörer

13.1 Logvio äger rätt att anlita underleverantör för fullgörandet av sina åtaganden enligt Avtalet. Logvio ansvarar för underleverantörs arbete såsom för eget arbete.

14. Begränsade garantier

14.1 Tjänsten – Logvio garanterar att Tjänsten, under förutsättning att den används på sådant sätt som anges i Tjänstebeskrivningen, kommer att fungera huvudsakligen enligt Tjänstebeskrivningen. Fel som påverkar Kundens användning av Tjänsten negativt kommer att åtgärdas av Logvio på det sätt som anges i Support- och Underhållsåtagandet enligt punkt 5 ovan. Härutöver har Logvio inget ytterligare ansvar för Tjänsten.

14.2 Support och Underhåll samt Analystjänster – Logvio garanterar att Support och Underhåll i enlighet med punkt 6 ovan samt Analystjänsterna, kommer att utföras på ett professionellt och fackmannamässigt sätt.

14.3 Uttömmande garanti – Utöver vad som uttryckligen framgår av Avtalet lämnar Logvio inga utfästelser eller garantier, inklusive men inte begränsat till garanti avseende lämplighet för allmänt eller särskilt ändamål.

15. Ansvarsbegränsning

15.1 Allmän ansvarsbegränsning – Logvio ansvarar endast för direkta skador till följd av Avtalet, med de begränsningar som följer av punkten 14.3. Logvio ansvarar således inte för indirekta skador, såsom goodwill, utebliven vinst eller intäkt.

15.2 Logvio ansvarar inte för störningar som uppstår till följd av:

 1. Kundens användning av Tjänsten med annan utrustning, programvara eller tillbehör än det som föreskrivs av tjänstebeskrivningen.
 2. fel i Kundens utrustning eller programvara.
 3. DDOS-attacker.
 4. kundens användning av Tjänsten på ett annat sätt än som beskrivs i Tjänstebeskrivningen eller som orsakas av Kundens förändringar eller justeringar av Tjänsten, eller på grund av vårdslöshet hos Kunden, Användare eller en tredje part, eller som resultat av andra omständigheter som ligger utanför Logvios kontroll.
 5. att Kunden har lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter till Logvio.
 6. otillgänglighet eller störning av Tjänsten på grund av Kundens nätverksanslutning.

15.3 Skadeståndsbegränsning – Om inte annat uttryckligen följer av Avtalet ska Logvios sammanlagda ansvar under Avtalet under någon 12-månadersperiod, under inga omständigheter överstiga de avgifter som Kunden betalat till Logvio i enlighet med Avtalet under den 12-månadersperiod som föregick den händelse eller händelser på vilka skadeståndsanspråket grundas.

15.4 Påföljdsbegränsning – Ovan nämnda påföljder ska vara Kundens enda påföljder i anledning av Logvios avtalsbrott. Ansvarsbegränsningen enligt Avtalet ska inte gälla för skador orsakade genom grov oaktsamhet eller uppsåt. Kunden ska skriftligen framställa krav om eventuella anspråk för att inte förlora sin rätt till talan snarast efter det att Kunden fått kännedom om omständigheterna som ger upphov till talan, dock senast tre (3) månader efter skadans uppkomst.

16. Datasäkerhet

16.1 Autentisering och kryptering: All datakommunikation sker med Secure Sockets Layer (SSL). För att få tillgång till Tjänsten krävs inloggning med användarnamn och lösenord.

 • Logvio använder minst 128-bitars SSL-kryptering och minst 1024-bitars publika nycklar. All datakommunikation till och från Kundens datorer krypteras med SSL, den mest använda internetstandarden för krypterad kommunikation.
 • Inloggningsförfarandet är helt krypterat, vilket innebär att ingen information skickas som okrypterad text. Kundens lösenord lagras i envägskrypterat format (med ett standardiserat envägschiffer).
 • Varje anrop till våra servrar innebär en kontroll av den inloggade Kundens behörighet.

16.2 Servrar: Tjänsterna driftas på servrar i datahallar som övervakas dygnet runt.

 • Sekundär strömförsörjning: Datahallen är utrustad med ett sekundärt strömförsörjningssystem.
 • Internetanslutning: Högkapacitetsanslutningar säkerställer kundernas tillgång till Tjänsten.

16.3 Systemarkitektur och backuper

 • Tjänsten bygger på en modern serverplattform med redundans.
 • Brandväggar: Logvios servermiljö och nätverk skyddas av brandväggar.
 • Databassäkerhet och backuper: Logvio har heltäckande backuprutiner som säkerställer kontinuitet i Tjänsten. Kompletta backuper görs flera gånger dagligen och överförs till minst två fysiskt skilda platser.

16.4 Kunskaps- och informationsskydd

 • Samtlig personal på Logvio är bunden av ett sekretessavtal som förhindrar spridning av Kundens information.
17. Ersättning vid brister i datasäkerheten

17.1 Om Kunden lider skada till följd av brister i datasäkerheten hos Logvio, försumlighet eller avvikelser från Logvios åtaganden, ersätter Logvio Kunden endast för direkta skador. Indirekta skador som ex. utebliven vinst eller förväntad besparing ersätts inte. Om Kunden förlorar data till följd av serverhaveri ersätter Logvio inte Kunden för förlorad data eller kostnader för att återskapa eventuell förlorad data, mellan senaste backuptillfället och serverhaveriet.

18. Sekretess

18.1 Parterna är införstådda med och accepterar att all information som erhålls från Part och dess anställda är hemlig och ska i enlighet med Avtalet anses vara ”Konfidentiell Information”. Konfidentiell Information innefattar bl.a. information som Part får tillgång till genom offertförfrågan, idéförslag, sammanställningar, presentationer i text eller annan form, dokumentation, affärsplaner, tekniska förhållanden och innovationer, know-how, juridiska och ekonomiska förhållanden m.m., samt den information som Parterna erhåller genom Avtalet, inbegripet innehållet i Avtalet.

18.2 Undantag Konfidentiell Information innefattar emellertid inte information som:

 1. är allmänt känd eller allmänt tillgänglig för allmänheten utan Parts brott mot Avtalet;
 2. Part kan bevisa att Part haft kännedom om innan informationen erhölls från den andra Parten; eller
 3. Part rättmätigt erhållit från tredje part som haft rätt att överlåta eller sprida informationen.

18.3 Sekretess Part förbinder sig att både under och efter avtalstiden inte yppa, publicera, eller på annat sätt obehörigt sprida Konfidentiell Information och att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder i syfte att förhindra obehörig spridning av Konfidentiell Information. Part förbinder sig även att inte använda Konfidentiell Information för annat syfte än att uppfylla sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet eller för annat av den andra Parten skriftligen godkänt ändamål. Vardera Part är införstådd med att ett obehörigt avslöjande eller användande av Konfidentiell Information kan vara straffbart enligt lagen om skydd av företagshemligheter (1990:409), samt kan förorsaka den andra Parten betydande skada för vilken Part är ansvarig och skadeståndsskyldig. Part förbinder sig även att se till att samtliga av Partens anställda, innan dessa tar del av Konfidentiell Information, godkänner bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor. Alternativt har sådana anställda ingått sekretessbestämmelse motsvarande de villkor som anges i punkt 14.

18.4 Sekretessåtagandet enligt ovan ska dock inte förhindra Logvio att utnyttja Innehåll på aggregerad nivå för tillhandahållande av Analystjänster, eller för andra statistik- och marknadsföringsändamål.

19. Intrångsanspråk

19.1Logvio ska hålla Kunden skadeslös för skadestånd som Kunden ålagts att betala enligt lagakraftvunnen dom eller skiljedom som grundar sig på att Tjänsten eller dess användning utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Logvios ansvar gäller dock endast om:

 1. Kunden omedelbart informerar Logvio om kravet eller påståendet om intrång.
 2. Logvio får full kontroll över tvisten och hanteringen därav.
 3. Kunden samverkar med Logvio vid hanteringen av tvisten och bistår Logvio i enlighet med Logvios rimliga instruktioner (Kunden äger dock inte rätt till kompensation för kostnader som kan uppstå för sådan samverkan, såsom arbetstid).

19.2Logvio ska dock inte vara ansvarig för krav som grundar sig på:

 1. förändring av Tjänsten utförd av annan än Logvio; eller
 2. användning av Tjänsten i strid med Avtalet eller Logvios instruktioner i övrigt.

19.3Om användningen av Tjänsten förhindras eller om Logvio rimligen anser att Tjänsten kan komma att bli föremål för intrångskrav ska Logvio, efter eget val och på egen bekostnad:

 1. säkerställa Kundens rätt att använda Tjänsten;
 2. förändra Tjänsten på sådant sätt att intrång inte längre sker; eller
 3. om inget av ovanstående alternativ är möjligt, säga upp Avtalet till omedelbart upphörande och återbetala eventuellt förskottsbetalade avgifter.
20. Avtalstid och uppsägning

20.1 Avtalstid och uppsägning framgår av Avtalet. Om inget framgår av Avtalet ska den Avtalet gälla tillsvidare från och med dess undertecknande med tre (3) månaders uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligen.

20.2 Var Part äger rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp detta Avtal om; den andra Parten begår ett väsentligt avtalsbrott, såsom dröjsmål med betalning, och, om rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande härom; den andra Parten är på obestånd, ställer in sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar eller likvidationsförfarande, är i dröjsmål med betalning eller rimligen inte kan förväntas betala sina skulder i den ordning de förfaller; eller rätt till sådan uppsägning framgår av Avtalet i övrigt.

20.3 Effekt av uppsägning – Vid Avtalets upphörande ska Logvio på Kundens begäran återlämna eller radera Innehåll, förutom sådant Innehåll som Logvio nyttjar i enlighet med punkt 3. Begäran om återlämnande eller radering enligt denna punkt 20.3 ska framställas senast trettio (30) dagar efter Avtalets upphörande.

20. Ändringar och tillägg

20.1 Logvio förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Villkor. Om ändringarna av dessa Villkor inte är acceptabla för Kunden har Kunden rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp sitt avtal till upphörande.

20. Ändringar och tillägg

20.1 Logvio förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Villkor. Om ändringarna av dessa Villkor inte är acceptabla för Kunden har Kunden rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp sitt avtal till upphörande.

21. Lagval och tvistelösning

21.1 Avtal enligt dessa Villkor regleras av svensk lag.

21.2 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares regler. Skiljeförfarandets skall äga rum i Örebro, som också är sätet för Logvio AB, språket för förfarandet ska vara svenska, om Parterna inte har överenskommit något annat.

21.3 Skiljeförfarandets skall äga rum i Örebro, som också är sätet för Logvio AB.

21.4 Språket för förfarandet ska vara svenska, om Parterna inte har överenskommit något annat.

21. Övriga bestämmelser

22.1 Force Majeure – Om endera Part är förhindrad att uppfylla sina åtaganden till följd av omständigheter utanför dess kontroll, som Parten inte rimligen hade kunnat förväntas förutse vid tidpunkten då Avtalet ingicks och vars följder Parten heller inte rimligen kunde ha undvikit eller förhindrat, eller som en följd av att Partens underleverantör varit förhindrad från att leverera varor eller tjänster på grund av omständigheter som angetts här, ska detta utgöra en grund för ansvarsbefrielse med en förlängning av tidsgränsen för uppfyllelse och befrielse från ansvar att betala förutbestämt skadestånd samt andra följder. Detta ska gälla oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter det överenskomna leveransdatumet av Tjänsten. Om uppfyllandet av Avtalet förhindras väsentligt i mer än sex (6) månader som en följd av sådana omständigheter som angetts ovan, ska endera Parten ha rätt att säga upp Avtalet genom att skriftligen meddela den andra Parten om uppsägning. I ett sådant fall ska Logvio ha rätt till betalning för arbete som utförts samt kostnader som uppkommit fram till datumet då det meddelades att denna punkt 2 åberopas. I samband med detta har Logvio en skyldighet att rapportera och leverera resultatet av arbete som gjorts inte senare än datumet då betalningen görs. Om endera Part finner att omständigheterna som nämnts i detta stycke föreligger, ska Parten informera den andra Parten skriftligen utan fördröjning.

22.2 Överlåtelse – Part äger inte rätt att överlåta någon av sina rättigheter eller skyldigheter som följer av Avtalet utan den andra Partens skriftliga medgivande.

22.3 Meddelanden – Meddelanden i anledning av Avtalet ska lämnas skriftligen med bud eller e-post till respektive Parts adress angiven i Avtalet. Meddelandet via bud ska anses ha kommit mottagaren tillhanda vid överlämnandet och meddelande via e-post ska anses kommit mottagaren tillhanda vid kvittens på mottagande.